Alg. Voorwaarden en Privacy (AVG)

Algemene Voorwaarden van Fotografie Natuurlijk

Mevrouw M. Maas handelend onder de naam Fotografie Natuurlijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51262975 en is gevestigd aan Rosendaalsestraat 504, 6824 CW in Arnhem

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Fotografie Natuurlijk: De dienstverlener die diensten aanbiedt aan opdrachtgever
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fotografie Natuurlijk, heeft aangesteld, projecten aan Fotografie Natuurlijk heeft verleend voor diensten die door Fotografie Natuurlijk, worden uitgevoerd, of waaraan Fotografie Natuurlijk een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Fotografie Natuurlijk
 6. Diensten: Fotografie Natuurlijk biedt fotografiediensten aan.
 7. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Fotografie Natuurlijk, alsmede voorstellen van Fotografie Natuurlijk voor diensten die door Fotografie Natuurlijk aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fotografie Natuurlijk waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografie Natuurlijk en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Fotografie Natuurlijk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Fotografie Natuurlijk is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fotografie Natuurlijk het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Fotografie Natuurlijk gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Oplevertijden in het aanbod van Fotografie Natuurlijk zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Wederpartij zal de factuur van de Fotografie Natuurlijk op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fotografie Natuurlijk heeft aanvaard door aan Fotografie Natuurlijk expliciet en ondubbelzinnig akkoord heeft gegeven op het Aanbod per e-mail.
 2. Fotografie Natuurlijk heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Fotografie Natuurlijk is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Fotografie Natuurlijk wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Fotografie Natuurlijk wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fotografie Natuurlijk is verbonden.
 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fotografie Natuurlijk met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto’s gemaakt kunnen worden
 2. Zowel Opdrachtgever als Fotografie Natuurlijk kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Fotografie Natuurlijk ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Fotografie Natuurlijk tegen het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van Fotografie Natuurlijk is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Fotografie Natuurlijk kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fotografie Natuurlijk nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. Bij annulering wordt in rekening gebracht:
 1.  A. Tot 1 jaar tot Uitvoerdatum: de aanbetaling;
 2.  B. Binnen 12 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 15% van het overeengekomen tarief;
 3.  C. Binnen 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 25% van het overeengekomen tarief;
 4.  D. Binnen 3 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 50% van het overeengekomen tarief;
 5.  E. Binnen 2 maanden tot Uitvoerdatum: 75% van het overeengekomen tarief;
 1. Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Fotografie Natuurlijk aan te wijzen vervanger te regelen.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Fotografie Natuurlijk zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fotografie Natuurlijk staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Fotografie Natuurlijk de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fotografie Natuurlijk aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Fotografie Natuurlijk heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fotografie Natuurlijk niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Fotografie Natuurlijk, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Fotografie Natuurlijk is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Fotografie Natuurlijk Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Fotografie Natuurlijk aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Fotografie Natuurlijk of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging, heeft Fotografie Natuurlijk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Fotografie Natuurlijk, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Fotografie Natuurlijk.
 9. Opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Fotografie Natuurlijk verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fotografie Natuurlijk niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Fotografie Natuurlijk is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Fotografie Natuurlijk verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fotografie Natuurlijk voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Fotografie Natuurlijk kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fotografie Natuurlijk gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Fotografie Natuurlijk.
 4. Indien Opdrachtgever een locatie verzorgt, dan wel haar eigen (bedrijfs) ruimte ter beschikking stelt aan Fotografie Natuurlijk, dient de ruimte te voldoen aan de door Fotografie Natuurlijk gestelde eisen.

Artikel 8 – Fotografie

 1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Fotografie Natuurlijk. Fotografie Natuurlijk is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Fotografie Natuurlijk genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. De Fotografie Natuurlijk zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Fotografie Natuurlijk kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Fotografie Natuurlijk een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Fotografie Natuurlijk, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Fotografie Natuurlijk bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Fotografie Natuurlijk is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Fotografie Natuurlijk waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
 7. Opdrachtgever kan slechts de door Fotografie Natuurlijk goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘RAW’, onbewerkte foto’s.
 8. Fotografie Natuurlijk heeft het recht om te bepalen welke foto’s in aanmerking komen voor het (foto)album, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in het album, zoals volgorde, grootte en aantallen van foto’s, kunnen eenmalig kosteloos worden doorgevoerd. Daaropvolgende wijzigingen worden door Fotografie Natuurlijk doorberekend tegen het overeengekomen uurtarief.

Artikel 9 – Oplevering

 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Fotografie Natuurlijk zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
 2. Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is Fotografie Natuurlijk gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen drie maanden na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
 3. Fotografie Natuurlijk spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Fotografie Natuurlijk heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fotografie Natuurlijk is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fotografie Natuurlijk, een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien Fotografie Natuurlijk beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum. Indien Fotografie Natuurlijk niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.
 4. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra €100,- bovenop het orderbedrag verschuldigd aan Fotografie Natuurlijk ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

 Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotografie Natuurlijk voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Fotografie Natuurlijk gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Parkeerkosten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kunnen aan Opdrachtgever doorberekend worden.
 5. Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de Uitvoerdatum te verzorgen ten behoeve van Fotografie Natuurlijk. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal Fotografie Natuurlijk de kosten voor maaltijden doorberekenen aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Fotografie Natuurlijk ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Fotografie Natuurlijk verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Fotografie Natuurlijk is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fotografie Natuurlijk.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fotografie Natuurlijk zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW,
  ( 2%).
 3. Indien Fotografie Natuurlijk meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevens en beveiliging

 1. Fotografie Natuurlijk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fotografie Natuurlijk de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@fotografienatuurlijk.nl
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fotografie Natuurlijk verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fotografie Natuurlijk tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Fotografie Natuurlijk op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Fotografie Natuurlijk heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fotografie Natuurlijk gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Fotografie Natuurlijk is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Fotografie Natuurlijk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Fotografie Natuurlijk te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fotografie Natuurlijk lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 Artikel 15 – Overmacht

 1. Fotografie Natuurlijk is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Fotografie Natuurlijk wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fotografie Natuurlijk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Fotografie Natuurlijk zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Fotografie Natuurlijk of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Fotografie Natuurlijk buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. Fotografie Natuurlijk is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fotografie Natuurlijk alleen geacht te bestaan indien Fotografie Natuurlijk dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fotografie Natuurlijk, is Fotografie Natuurlijk uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fotografie Natuurlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fotografie Natuurlijk deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fotografie Natuurlijk in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Fotografie Natuurlijk leidt tot aansprakelijkheid van Fotografie Natuurlijk, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Fotografie Natuurlijk. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Fotografie Natuurlijk sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fotografie Natuurlijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Natuurlijk voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fotografie Natuurlijk geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fotografie Natuurlijk.
 6. Fotografie Natuurlijk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fotografie Natuurlijk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Fotografie Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fotografie Natuurlijk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fotografie Natuurlijk binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fotografie Natuurlijk.

Artikel 17- Geheimhouding

 1. Fotografie Natuurlijk en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Fotografie Natuurlijk bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fotografie Natuurlijk is verkregen.
 2. Fotografie Natuurlijk betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Fotografie Natuurlijk op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fotografie Natuurlijk zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fotografie Natuurlijk niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Fotografie Natuurlijk aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fotografie Natuurlijk vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Fotografie Natuurlijk vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fotografie Natuurlijk is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Fotografie Natuurlijk en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fotografie Natuurlijk waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij Fotografie Natuurlijk en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Fotografie Natuurlijk worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Fotografie Natuurlijk gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fotografie Natuurlijk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Natuurlijk. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Fotografie Natuurlijk opgeleverde zaken, dient Fotografie Natuurlijk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Fotografie Natuurlijk behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fotografie Natuurlijk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Natuurlijk wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- en € 250,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 7. De Opdrachtgever geeft toestemming aan Fotografie Natuurlijk om de gemaakte foto’s te mogen gebruiken voor commerciële doeleinden. Zoals portfolio, sociale media, website en in drukwerk zoals flyers. Indien de Opdrachtgever hier geen toestemming voor geeft, dient de Opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken aan Fotografie Natuurlijk.

 Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fotografie Natuurlijk verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fotografie Natuurlijk zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Natuurlijk van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Natuurlijk voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Natuurlijk voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fotografie Natuurlijk verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Fotografie Natuurlijk of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@fotografienatuurlijk.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fotografie Natuurlijk de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Fotografie Natuurlijk zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fotografie Natuurlijk en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Fotografie Natuurlijk heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fotografie Natuurlijk en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Arnhem, november 2020

 

 

 

Privacyverklaring (AVG)

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Fotografie Natuurlijk  (FN) persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat FN inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

FN zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Matty Maas van Fotografie Natuurlijk
www.fotografienatuurlijk.nl

mattymaas@fotografienatuurlijk.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Algemene persoonsgegevens:

Achternaam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, e-mailadres, Factuurnummer

Verwerkingsgrond

 • FN verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indiende betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die FN met betrokkene heeft gesloten
 • FN een wettelijke verplichting dient na te komen
 • Een gerechtvaardigd belang van FN, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van FN aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokken
 • Facturatie
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact

Geautomatiseerde verwerkingen
Backup van alle bestanden zowel foto’s als administratie worden door een extern bedrijf dat de Avg respecteert

Delen van persoonsgegevens met derden

FN verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

FN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van FN of door middel van telefoon of e-mail. FN zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van FacebookPixel op website

FN gebruikt alleen technische en functionele pixel. Deze pixel is bedoeld om het verkeer te checken dat op de website van FN komt. Dit geeft de mogelijkheid om gerichter promoten op Facebook. Persoonlijke gegevens worden hierbij niet opgeslagen of getoond.

Beveiliging van de door FN vastgelegde persoonsgegevens

FN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FN. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal FN onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. FN meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt FN onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met FN via mattymaas@fotografienatuurlijk.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van FN schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018

× Leuk dat je op mijn site kijkt, kan ik je helpen?