Alg. Voorwaarden en Privacy (AVG)

Algemene voorwaarden van Fotografie Natuurlijk

1. Betalingen
Voor betaaltermijn zie Art.4.1 van algemene voorwaarden van Dupho.
Na betaling worden de fotoproducten besteld bij de leverancier. Na het doorgeven van de bestelling en de betaling hiervan, kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Fotoproducten kunnen niet
worden geruild en er wordt geen geld teruggegeven.

2. Familieportret
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag vooraf betaald te worden. Bij het annuleren van een fotosessie door de klant en fotografe vanwege slecht weer worden er geen kosten in rekening gebracht, mits er een nieuwe afspraak gemaakt wordt. Bij het annuleren van een fotosessie door de klant zal de helft van het bedrag van de fotosessie teruggestort worden.

3. Trouwfotografie
Een kennismakingsgesprek voor trouwfotografie is in eerste instantie gratis en vrijblijvend. Na de afspraak wordt er via de mail een akkoord gegeven op de offerte. Na de eerste aanbetaling van 10% van het totale bedrag is de offerte bindend.
Eén week voor de trouwdatum moet het restant van 90% betaald zijn.
Indien het bruidspaar door onvoorziene omstandigheden het contract wil ontbinden is een restitutie mogelijk van 50% op de totale factuur.
Bij het afnemen van trouwalbums moet de prijs van het album vooraf betaald worden.
Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zorgt de fotograaf ervoor dat een collega de dag overneemt. Dit alles in overleg met het bruidspaar.

4. Filmopnames
Wanneer er een videograaf aanwezig is op de trouwdag dient het bruidspaar dit vooraf te melden aan de fotograaf. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor momenten waar de videograaf in beeld komt en zal hier geen photoshop op toepassen, mits hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd door de klant. Hiervoor zullen extra kosten worden doorberekend.

5. Privacy en Persoonsgegevens
Fotografie Natuurlijk zal bij gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden geen persoonlijke gegevens van de geportretteerden doorgeven of openbaar maken aan derden.

6. Auteursrecht
De klant geeft toestemming aan Fotografie Natuurlijk om de gemaakte foto’s te mogen gebruiken voor commerciële doeleinden. Zoals portfolio, social media, website en in drukwerk zoals flyers. Indien de klant niet wil dat de foto’s hiervoor worden gebruikt, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. Bij aanschaf van een usb met digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Indien de klant de foto’s plaatst op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram mag de foto niet anders bewerkt zijn dan dat de foto is aangeleverd.

7. Algemene voorwaarden Dupho ( Dutch Photographers Network)
De Algemene voorwaarden van Dupho, dd augustus 2016, zijn van toepassing.

Augustus 2018

KvK 51262975 BTW NL820315989B01 Rekeningnr. NL40 TRIO 0338 7171 10 1

page2image1794814912

Algemene voorwaarden van Dupho (Dutch Photographers, beroepsorganisatie)

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding 
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
 4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
 4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
 6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie 
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
 8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
 9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
 10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheid- srechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden 
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. 11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance. 
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze 
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

© DuPho. Augustus 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

 

Privacyverklaring (AVG)

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Fotografie Natuurlijk  (FN) persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat FN inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

FN zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Matty Maas van Fotografie Natuurlijk
www.fotografienatuurlijk.nl

mattymaas@fotografienatuurlijk.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Algemene persoonsgegevens:

Achternaam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, e-mailadres, Factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

  • FN verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indiende betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die FN met betrokkene heeft gesloten
  • FN een wettelijke verplichting dient na te komen
  • Een gerechtvaardigd belang van FN, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van FN aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokken
  • Facturatie
  • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
  • Informatie over wijzigen producten en diensten
  • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
  • Telefonisch contact, e-mailcontact

Geautomatiseerde verwerkingen
Backup van alle bestanden zowel foto’s als administratie worden door een extern bedrijf dat de Avg respecteert

Delen van persoonsgegevens met derden

FN verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

FN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van FN of door middel van telefoon of e-mail. FN zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van FacebookPixel op website

FN gebruikt alleen technische en functionele pixel. Deze pixel is bedoeld om het verkeer te checken dat op de website van FN komt. Dit geeft de mogelijkheid om gerichter promoten op Facebook. Persoonlijke gegevens worden hierbij niet opgeslagen of getoond.

Beveiliging van de door FN vastgelegde persoonsgegevens

FN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FN. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal FN onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. FN meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt FN onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met FN via mattymaas@fotografienatuurlijk.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van FN schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018